Diakoni

DIAKONI

I Kvinesdal er Lene Lovise Holgersen ansatt i en 100% diakonstilling.

Hva er diakoni?

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis. Diakoni er omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forbyggende og helende. Den har fokus på åpen og skjult nød. Det kristne menneskesynet ligger til grunn for tjenesten. Ved revisjonen av Plan for diakoni i 2007 er diakoni definert slik: ” Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”

Hva er en diakon?

En diakon er leder av kirkens omsorgsarbeid, Hun/han har faglig ansvar og er leder av eget arbeid. Diakonen har sin identitet i kirken, og arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser. Ordet diakon kommer av det greske ordet diakonos som på norsk gjerne oversettes til tjener.

Utdanning:

Diakoner har en treårig Bachelorgrad innen helse- sosialfag eller pedagogikk, og Master i diakoni som inneholder en teoretisk og en praktisk-kirkelig del. Diakonhjemmet /MF, og Kirkelig utdanningssenter i Nord tilbyr den utdanningen som kreves for å bli diakon i Den norske kirke. Diakonen vigsles til tjeneste i kirken av biskopen. Biskopen har faglig tilsyn med diakonen, se Tjenesteordning for diakon § 5 og Tjenesteordning for biskop.

Diakonens arbeidsområder:

Diakoner kan ha ulike arbeidsoppgaver og profil ut fra lokale behov og variasjoner i spesialkompetanse. Men for alle diakoner gjelder følgende:

  • – Diakonen arbeider i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner.
  • – Diakonen møter mennesker i sårbare situasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn og kulturbakgrunn.
  • – Diakonen har særlig fokus på de som faller utenfor, og arbeider med å bygge inkluderende fellesskap. Forebygging, omsorg og ansvarliggjøring er stikkord for diakonens måte å arbeide på.

– Vern om skaperverket er også vern om menneskets livsmiljø og er derfor en del av diakonens oppgaver. – Diakoner arbeider med alle aldersgrupper, men kan ha fokus på enkelte grupper. – Diakoner arbeider med frivillige gjennom rekruttering, opplæring og tilrettelegging. – Diakoner arbeider tverrfaglig og kan fange opp personer som «faller mellom ulike stoler». – Diakonen har en bred kompetanse som gir god mulighet til samarbeid med ulike instanser innen kommunen og med frivillige organisasjoner. – Diakonen er ofte et viktig bindeledd mellom kirke og lokalsamfunn. – Diakonen har en klart definert kirkelig stilling med kirkelig identitet og har et utadrettet arbeid mot mennesker.
Diakonen er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Mer info om diakoni finnes på www.diakonforbundet.no

Lenke til kirken.no-diakoni

 

diakoni-hender